Skupina EVVO
ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

EVVO - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Podpora a činnost v roce 2016

Leden 13, 2016 - Podání žádosti v oblasti (sport, kultura, životní prostředí, školství, bezpečnost a protidrogová prevence, sociální a zdravotní) MČ Praha 7

NÁZEV PROJEKTU: Země je nás všech aneb i já to můžu ovlivnit

Cíle projektu

  • Dovést žáky k uvědomění si svojí role v ochraně života na Zemi, osvojit si dovednosti vedoucí k odpovědnému zacházení s odpady.

  • Dílčím cílem je Edukace pedagogů v oblasti environmentální výchovy a vytvoření programu pro výchovu EVVO jako průřezového tématu RVP ZV, a to primárně za použití kooperativní výuky, zážitkové pedagogiky a projektového vyučování.

  • Zvýšení úrovně klíčových kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální, občanské a celoživotního vzdělávání.

  • Oslovit tématem ekologické výchovy žáky a pedagogy ZŠ MČ Praha 7 a dát jim do ruky funkční nástroj vzdělávání. Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou pedagogové a pracovníci ve vzdělávání ZŠ Korunovační v celkovém počtu 30. Cílovou skupinou jsou všichni žáci ZŠ Korunovační - celkem 360 žáků, z toho 270 žáků 1. stupně a 90


Březen 15,2016     Dotace je žadateli poskytnuta v poměrné výši za účelem podpory akce na úhradu nákladů spojených s realizací - práce lektorů po celou dobu projektu, práce asistentů lektora, materiálové zabezpečení pro zážitkové lekce, materiálové zabezpečení pro projektové dny, materiálové zabezpečení pro soutěže a závěrečný happening, ceny pro vítěze soutěží a akcí projektu, ostatní materiálové zabezpečení projektu a propagace projektu.

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 97.400 Kč

POŽADAVEK 97.400 Kč

SCHVÁLENÁ DOTACE 20.000 Kč

Projekt se měl uskutečnit jako pilotní projekt na ZŠ Korunovační a současně měl oslovit i ostatní ZŠ v městské části. Nosnou myšlenkou projektu byl záměr přispět k větší povědomosti nakládání
s odpady v Praze 7 a oslovit nejen žáky škol, ale i širší veřejnost obyvatel Prahy 7. Projekt vychází
i z dlouhodobého záměru měst ČR a hlavního města Prahy.

Samotný projekt byl navržen do tří fází. Z důvodu částečného plnění byla realizována v roce 2016 jen část projektu. (viz videodokumentace).

Prosinec 19,2016

Žadatelka požádala o individuální dotaci na MČ PRAHA 7 a současně byl projekt podán opakovaně tentokrát v žádosti hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Ekologická výchova a vzdělávání pro rok 2017.

PaedDr. Lenka Frajerová, hlavní lektorka a žadatelka projektu je navržena jako čestná členka Spolku Korunka.

Ing. Kateřina Vránková, lektor a metodik projektu, je členkou Spolku Korunka a EVVO skupiny.

HLAVNÍMI AKTÉRY DÍLČÍ REALIZACE V ROCE 2016 SE PAK STALI:

Mgr. Radomíra Václavíková, koordinátorka celé akce

Ing. Ivana Sujová, hlavní pedagog

Paní učitelka výtvarné výchovy

Žáci 7 třídy

Žáci 4B

Žáci 2A,B


SKUPINA EVVO

Podporujeme ekologické chování v naší škole. Snažíme se o předání odpovědnosti dětem, o zapojení pedagogů i rodin doma. 

Vítáme zapojení všech v rámci sběrových dnů i jakoukoli další pomoc.

Kontaktní osoba: Kateřina Vránková (xkackax@seznam.cz)