Stanovy

I. Název a sídlo spolku

1. Název spolku: Spolek Korunka (dále jen "Spolek").
2. Sídlo Spolku: Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7 - Bubeneč
3. Spolek je samostatnou právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání ve smyslu
ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
4. Spolek je založen na dobu neurčitou.

II. Účel a hlavní a vedlejší činnosti spolku

1. Účelem Spolku je zejména:

a) ochrana zájmů žáků a rodičů žáků základní školy Korunovační 8, Praha 7 (dále jen "Škola");

b) podpora konkrétních programů a akcí školy a realizace vlastních projektů, které podporují a obohacují aktivity Školy, jejích žáků, zákonných zástupců i zaměstnanců;
c) zprostředkování komunikace mezi Školou a jejími žáky a jejich zákonnými zástupci, a to
zejména k ochraně zájmů žáků a jejich zákonných zástupců ve vztahu ke Škole;
d) přispívání k popularizaci výsledků práce Školy na veřejnosti.

2. Hlavní činnosti Spolku směřují k naplnění účelu Spolku zejména realizací vzájemně
provázaných činností. Spolek:
a) zastává a prosazuje zájmy žáků Školy a jejich zákonných zástupců, seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi a podílí se na jejich vyřizování;
b) rozvíjí spolupráci a komunikaci mezi rodiči žáků, Spolkem, Školskou radou a představiteli
Školy;
c) podporuje kvalitní vzdělávání i nabídku volnočasových, zahraničních i dalších aktivit žáků
Školy;
d) podporuje vzdělávání učitelů a dalších zaměstnanců Školy;
e) přispívá Škole dobrovolnou pomocí svých členů a poskytuje ze svého rozpočtu materiální a
finanční prostředky Škole za účelem zlepšení její vybavenosti, jejího vnitřního i vnějšího
prostředí a modernizace výuky;
f) aktivně spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s
ostatními školami a institucemi, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání a výchova mládeže,
a to i směrem k zahraničí;
g) poskytuje obecně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání a kultury, pořádá komunitní
programy, kulturní a sportovní akce, výlety;
h) podporuje posilování hodnot jako je vzdělanost, občanská společnost, otevřenost a tolerance.

3. Vedle hlavní činnosti může Spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v
podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v
hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti lze použít pouze pro spolkovou
činnost včetně správy spolku.

III. Členství ve Spolku

1. Členem spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem
Spolku a chce působit v jeho rámci.

2. Členství ve Spolku vzniká zaplacením členského příspěvku. K členství fyzických či
právnických osob, jež nejsou zákonnými zástupci žáků, je před zaplacením členského
příspěvku zapotřebí získat souhlasné stanovisko rady Spolku

3. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného
zástupce.

4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena ze Spolku - doručením písemného oznámení o vystoupení ze Spolku do
sídla Spolku, popř. kterémukoliv členovi rady Spolku,
b) vyloučením člena ze Spolku, rozhodnutím rady Spolku - doručením rozhodnutí rady Spolku o vyloučení ze Spolku dotčenému členovi,
c) nezaplacením ročního členského příspěvku ani v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě k
zaplacení Spolkem, dle čl. V. odst 4 těchto stanov,
d) zánikem Spolku.

IV. Práva a povinnosti členů Spolku

1. Každý člen Spolku má právo volit a být volen za člena rady Spolku, do funkce předsedy a
místopředsedy Spolku, podílet se na činnosti Spolku, účastnit se, vystupovat a hlasovat na
členské schůzi, vyjadřovat se k činnosti Spolku, k činnosti rady a k přijímaným dokumentům,
předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku a rady a být informován o činnosti a hospodaření Spolku.

2. Člen Spolku je povinen dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s nimi, platit členský
příspěvek, jednat v souladu s rozhodnutími rady Spolku, chránit a zachovávat dobré jméno
Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku.

V. Členský příspěvek

1. Členové spolku jsou povinni platit členský příspěvek, jehož výše je vždy určena členskou
schůzí Spolku pro příslušný školní rok. Výše členského příspěvku se nekrátí v závislosti na
okamžiku vzniku členství v průběhu školního roku.

2. Zánikem členství ve Spolku nevzniká členovi Spolku nárok na vrácení ani části členského
příspěvku zaplaceného na období, v jehož průběhu členství zaniklo.

3. Členský příspěvek je vždy stanoven jako minimální s tím, že kterýkoliv člen Spolku může
dobrovolně uhradit členský příspěvek vyšší.

4. Členovi Spolku, který neuhradí členský příspěvek ani po výzvě Spolku v dodatečně
poskytnuté lhůtě, zaniká členství ve Spolku. Dodatečná lhůta k zaplacení členského příspěvku
činí nejméně 14 pracovních dnů ode dne následujícího po doručení výzvy Spolku.

5. Kterýkoliv člen Spolku může ze závažných důvodů požádat o snížení členského příspěvku. O snížení rozhoduje předseda nebo místopředseda rady na základě písemné žádosti doručené
kterémukoliv členu rady.

VI. Organizační struktura Spolku

Orgány Spolku jsou:
a) členská schůze
b) rada Spolku, předseda a místopředseda
c) kontrolní komise

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a skládá se ze
všech členů Spolku. Členskou schůzi svolává rada Spolku nejméně jednou ročně. Rada Spolku je
povinna svolat členskou schůzi také v případě, že o to písemně požádá nejméně jedna
polovina členů Spolku. V tomto případě musí být členská schůze svolána nejpozději do 1 měsíce.

2. Pozvánka na členskou schůzi musí být členům Spolku oznámena nejméně dva týdny před
konáním členské schůze (např. zasláním na e-mailové adresy všech členů Spolku).

3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nejméně jedna třetina všech členů Spolku. Není-li členská schůze schopná usnášení, rozhodne rada Spolku o konání
náhradní členské schůze, která bude zahájena po uplynutí 10 minut od původně stanoveného
termínu začátku řádné členské schůze, přičemž náhradní členská schůze je usnášeníschopná
bez ohledu na počet přítomných členů. Rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen Spolku má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy rady. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis. Takováto náhradní schůze nemůže rozhodovat o zásadních otázkách fungování Spolku, tedy zejména o změně stanov a nemůže ani odvolávat a volit členy Rady a statutárního a kontrolního orgánu.

4. Členská schůze zejména:
a) schvaluje stanovy Spolku a jejich změny,
b) rozhoduje o zásadních otázkách činnosti, hospodaření a fungování Spolku,
c) schvaluje koncepci činností Spolku za účelem dosažení cílů Spolku,
e) stanoví výši členských příspěvků a jejich splatnosti,
f) schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření Spolku předloženou radou Spolku,
g) volí a odvolává členy rady Spolku,
h) volí a odvolává členy kontrolní komise Spolku.

Rada Spolku, předseda, místopředseda

5. Výkonným orgánem spolku je rada Spolku. Rada Spolku řídí činnost Spolku v době mezi
zasedáními členské schůze, rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny členské schůzi. Jednání rady se koná dle potřeby, nejméně však jednou ročně a svolává ho předseda nebo místopředseda rady.

6. Počet členů rady stanoví členská schůze v počtu nejméně pěti členů. Rada Spolku je schopna usnášení za přítomnosti nadpoloviční většiny. Rozhodnutí je přijato, když pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy rady Spolku. Rada může přijímat rozhodnutí i mimo své schůze - v tom případě je návrh rozhodnutí rozeslán písemně nebo elektronickou cestou všem členům rady, přičemž každý člen rady se musí vyjádřit, zda jej schvaluje nebo neschvaluje: rozhodnutí je přijato, je-li schváleno nadpoloviční většinou všech členů rady, přičemž záznam o tomto hlasování musí být uveden v zápisu u nejbližší schůze rady. Za regulérnost hlasování odpovídá předseda, případně místopředseda Spolku.

7. Funkce člena rady vzniká zvolením a zaniká odstoupením nebo odvoláním.

8. Rada Spolku zejména:
a) informuje členy Spolku o své činnosti,
b) ze svého středu volí a odvolává předsedu a místopředsedu Spolku,
c) pomáhá členům Spolku při řešení jejich problémů souvisejících s cílem Spolku, napomáhá
smírnému řešení sporů mezi členy Spolku a snaží se takovým sporům předcházet,
d) řádně hospodaří s majetkem Spolku a předkládá členské schůzi Spolku výroční zprávu o
činnosti a hospodaření Spolku s uvedením účelu použití jednotlivých prostředků Spolku,
e) rozhoduje o podání žádostí o dotace či granty a provádí jejich řádné vyúčtování,
f) zajišťuje organizaci provozních záležitostí Spolku jako samostatné právnické osoby včetně
vedení účetnictví a podávání daňových přiznání,
g) vydává souhlasné stanovisko k přijetí za člena Spolku fyzickým či právnickým osobám, jež
nejsou zákonnými zástupci žáků,
h) rozhoduje o vyloučení člena Spolku na základě závažného porušení stanov Spolku,
i) rozhoduje o zrušení Spolku,
j) jmenuje likvidátora v případě zrušení Spolku,
k) schvaluje všechny záležitosti zásadnějšího charakteru, z nichž vyplývají Spolku závazky vůči druhým stranám.

9. Funkční období předsedy a místopředsedy Spolku je dvouleté, neskončí však dříve, než
proběhne volba nového předsedy a místopředsedy. Opětovná volba je možná.

10. Statutárním orgánem Spolku je předseda a místopředseda, kteří zastupují Spolek ve všech
věcech navenek. Předsedou a místopředsedou spolku může být zvolen kterýkoli člen rady
Spolku splňující obecné podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu právnické osoby. Za
Spolek jedná a podepisuje předseda Spolku nebo místopředseda Spolku, a to samostatně.

11. Podepisování za Spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu Spolku připojí předseda nebo místopředseda rady Spolku svůj podpis s označením své funkce.
12. Výkon funkce člena statutárního orgánu je bezplatný, funkce jsou vykonávány jako čestné.


Kontrolní komise

13. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku ve smyslu občanského zákoníku.

14. Kontrolní komise kontroluje, zda působení a činnost Spolku je v souladu s platným právem, těmito stanovami a rozhodnutím příslušných orgánů Spolku, minimálně jednou za rok provádí kontrolu hospodaření a účetnictví Spolku, kterou prezentuje členské schůzi.

15. Člen kontrolní komise může nahlížet do všech dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku vysvětlení k jednotlivých záležitostem.

16. Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni členskou schůzí. Člen kontrolní komise
nesmí být současné členem rady Spolku. Funkční období členů kontrolní komise je zpravidla
tříleté, opětovná volba je možná.

VII. Hospodaření Spolku

1. Zdroje příjmů Spolku jsou zejména:
- členské příspěvky,
- dary a dotace,
- příjem z vlastních kulturních nebo jiných akcí.

2. Majetek Spolku je členy a orgány Spolku spravován v souladu se zásadami řádného
hospodaření.

VIII. Zánik Spolku

1. Spolek zaniká:
a) zrušením Spolku s likvidací,
b) fúzí s jiným spolkem,
c) rozdělením Spolku.

2. Při zrušení Spolku jmenuje rada Spolku likvidátora, který vypořádá práva a závazky Spolku.

3. Zrušení Spolku oznámí předseda rady Spolku řediteli Školy.

4. V případě zrušení Spolku s likvidací, připadne likvidační zůstatek Spolku Škole, která jej
využije k financování mimoškolních aktivit pro své žáky.

IX. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 4. 5. 2016, jejíž konání je
potvrzeno zápisem ze dne 4. 5. 2016

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

V Praze dne 4. května 2016